A Külker Főiskola történelem tételei – szóbeli, 1999

 1. Mutassa be a frank példa segítségével a nyugat-európai feudalizmus kialakulását és annak főbb jellemzőit!
 2. Mutassa be a kereszténység társadalomszervező, illetve kulturális szerepét a középkorban!
 3. A magyar nép eredete, vándorlása, kultúrája
 4. Vázolja fel a magyar feudális állam kialakulását az aranybulla kiadásáig!
 5. Az anjou királyok gazdasági, társadalmi reformjai. (valamint IV. Béla birtokpolitikája)
 6. A Hunyadiak korszaka, jelentőssége; a magyarországi humanizmus és reneszánsz.
 7. A földrajzi felfedezések okai és következményei.
 8. Mutassa be az angol példán keresztül az eredeti tőkefelhalmozódást! Vesse ezt össze Kelet-Európa gazdasági, társadalmi folyamataival!
 9. A reformáció kiváltó okai, irányzatai, hatása.
 10. Az önálló magyar állam bukásának folyamata, a három részre szakadt ország élete a 16. században, valamint a 17. század elején.
 11. A magyarországi reformáció – ellenreformáció milyen társadalmi feltételek mellett ment végbe?
 12. Magyarország egységéért folytatott 17. századi törekvések. (Bocskai, annak végrendelete, a 30 éves háború, Zrínyi Miklós, a Wesselényi-féle összeesküvés, a Thököly-féle mozgalom, a Szent Liga)
 13. A Rákóczi-szabadságharc céljai; a sikerek és kudarcok összefüggései a külső és belső körülményekkel.
 14. A felvilágosult abszolutizmus jellemzői, legfontosabb európai szereplői.
 15. Melyek voltak a polgári forradalmak közös vonásai? Jellemezze a modern ipari társadalmak alapjainak kialakulását Angliában, Franciaországban és az Amerikai Egyesült Államokban! (Hogyan lesz az abszolút monarchiából polgári társadalom?)
 16. Mutassa be 1848 Európáját, ismertesse az önálló nemzetállamok kialakítására tett kísérleteket a porosz és Habsburg birodalomban, valamint Itáliában!
 17. Széchenyi és Kossuth munkásságának összehasonlítása.
 18. Az 1848-as forradalom legfőbb vívmányai. Vesse össze ezeket azokkal a főbb politikai törekvésekkel, amelyek a reformkorszaktól kezdve megfogalmazódtak!
 19. Milyen gazdasági, társadalmi, szellemi következményekkel járt az ipari forradalom a 19. század derekáig?
 20. Mutassa be a kiegyezés létrejöttének külső és belső körülményeit, értékelje a kiegyezés eredményeinek Magyarország fejlődésére gyakorolt hatását.
 21. Az első világháború előzményei.
 22. Az első világháború kirobbanása, szakaszai, lezárása (békék), valamint a háború utáni hatalmi viszonyok.
 23. Jellemezze Magyarország két világháború közötti gazdasági, politikai helyzetét!
 24. Mutassa be, hogy milyen belső, illetve külső okok vezettek az 1917-es orosz forradalomhoz és a bolsevikok hatalomátvételéhez!
 25. Jellemezze és értékelje a totális állam kiépülését a Szovjetunióban!
 26. Hasonlítsa össze Németország, Anglia és az Egyesült Államok helyzetét és jellemzőit a két világháború közötti korszakban!
 27. Milyen okok vezettek a második világháború kitöréséhez? Jellemezze a háború menetét! (valamint az Atlanti Charta)
 28. Ismertesse Magyarország szerepét a második világháborúban!
 29. Jellemezze Magyarország népi demokratikus átalakulását, a proletárdiktatúra kiépülésének fő lépéseit! (1944 december – 1956.)
 30. Mik vezettek az 1956-os forradalom kitöréséhez, milyen célokat fogalmaztak meg, mik voltak a forradalom nemzetközi összefüggései?