28. Ismertesse Magyarország szerepét a második világháborúban!

Az ország Gömbös Gyula (1932-1936) miniszterelnöksége alatt kezdett közeledni Németországhoz. Az ő álma az volt ugyanis, hogy a kormánypártból fasiszta tömegpártot hozzon létre. Ez azonban az erős ellenállás miatt kudarcba fulladt. Még mielőtt megbukhatott volna, meghalt.

Utódja Darányi Kálmán (1936-1938) lett. Ekkorra tehető a szélsőjobboldali mozgalmak megerősödése, melyeknek példaképe a német horogkeresztes mozgalom volt. (A parasztok a kaszáskeresztes, a városiak a nyilaskeresztes mozgalmat alakították meg.) A mozgalmak feje a többször is letartóztatott Szálasi Ferenc megalapította a Magyar Nemzeti Szocialista Pártot, amit többször be is tiltottak, ám ő mindig újjászervezte, csak más néven (Hungarista Mozgalom, Nyilaskeresztes Párt). Az 1930-as évek második fele Magyarország számára is a háborúra való felkészülést jelentette. Erős revizionista hangulat uralkodott. 1938. március 5-én sor került a győri program meghirdetésére, ami egy ötéves program során egymilliárd pengővel fedezte az ország infrastruktúrájának fejlesztését. Ebből természetesen leginkább a hírközlési és vasúti hálózatot fejlesztették, hisz ezt tudta a katonaság háború esetén a legjobban kihasználni. Március 13-án, az Anschluss következtében az ország Németország szomszédja lett, annak egyre erősebben érződött befolyása. A politikában így hamar két társaság vált külön: az egyik a németek segítségével kívánta átigazítani a trianoni béke pontjait, a másik pedig felismerve a fajelmélet veszélyét inkább az angolszász-francia barátság felé hajlott. A harcok sikeressége szerint mindig más-más irányzat került hatalomra.

1938 tavaszától Imrédy Béla lett a miniszterelnök. Meghozták az első zsidótörvényt, amely ellentétben a korábbiakkal már kifejezetten a zsidóság ellen irányult. A törvény szerint az egyetemek, főiskolák diákjainak (orvos, színész, újságíró, mérnök, jogász) mindössze 20%-a lehetett zsidó. Ekkor került sor a bledi konferencia összehívására a kisantant részéről, akik a francia passzivitás miatt kénytelenek voltak hozzájárulni Magyarország katonai potenciájának növeléséhez. Miután a szeptember 29-i müncheni konferencia felszólította Csehszlovákiát, hogy tárgyaljon Magyarországgal, 1938. november 2-án kihirdették az 1. bécsi döntést, mely a Felvidék magyarlakta területek és az öt követelt város (Munkács, Ungvár, Kassa, Pozsony és Nyitra) közül három (Munkács, Ungvár, Kassa) visszaadását mondta ki.

Az 1. bécsi döntés által visszakapott terület

Mérete

11 927 km2

Lakossága

869 299 fő

Nemzetiségei

86.5% magyar, 9.8% szlovák

A németek a közbenjárásért cserébe azt kérték a magyar kormánytól, hogy az járuljon hozzá a Volksbund, a német kisebbség érdekvédelmi szervezetének felállításához, valamint hogy csatlakozzon az antikomintern paktumhoz.

Ez utóbbira 1939. február 24-én került sor, már gróf Teleki Pál (1939. február – 1941. április 3.) miniszterelnöksége alatt. (Ő már volt miniszterelnök 1920-1921 között.) Bevezették az új honvédelmi törvényt, ami általános hadkötelezettséget és honvédelmi munkakötelezettséget mondott ki, valamint 12 éves kortól kötelezővé tette a katonai nevelést (levente-mozgalom). A kormány sajtócenzúrát vezetett be, a rendszer ellenségeit pedig a társadalomtól való elkülönítés céljából internálták. Március 15-én a magyar csapatok bevonultak Kárpátaljára.

Kárpátalja

Mérete

12 171 km2

Lakossága

496 000 fő

Nemzetiségei

12.7% magyar

Szintén még 1939 tavaszán az ország kilépett a Népszövetségből. Májusban meghozták a 2. zsidótörvényt, ami a kritikus határt 6%-ra csökkentette. (Zsidónak az számított, akinek akár egy szülője, akár 2 nagyszüleje zsidó volt. Megindult hát a kikeresztelkedés.) A nyár folyamán Teleki levelet írt Hitlernek, melyben leszögezte, hogy egy Lengyelország elleni támadás esetén semmiféle magyar segítségre ne számítson. Az azonban szeptember 1-én kérte, hogy használhassa az észak-magyarországi vasútvonalat a lengyelek ellen, ám a kérést a kormány elutasította. A lengyel vereség után a Magyarországon keresztül menekülőknek nagy segítséget is nyújtottak a Franciaországba, illetve Angliába jutáshoz.

Teleki célja a háborúban a fegyveres semlegesség megtartása volt. Revíziót ő is akart, de csak békés tárgyalás útján, fegyveres konfliktusok nélkül. A gazdasági-katonai potenciát feltétlenül meg akarta őrizni, mert tudta, hogy a térség valamennyi országa bele fog keveredni a háborúba, így a nyugton maradó Magyarország a harcok végén mint rendezőállam léphetett volna fel. A háború első évei is ezt igazolták, az ország megpróbált békés maradni.

Egyedül Erdély elvesztése volt még érzékeny pont, fontosnak érezték visszaszerezni. A német-román kapcsolatok ugyan nem voltak nagyon erősek, de Románia mégis csak szövetségese volt Németországnak, akárcsak Magyarország. 1940 nyarán megkezdték a csapatösszevonásokat, ám utolsó lehetőségként még összehívtak egy nemzetközi konferenciát. 1940. augusztus 30-án ezen kiadták a 2. bécsi döntést, Ciano olasz és Ribbentrop német külügyminiszterek rendeletét. Észak-Erdély visszakerült Magyarországhoz.

A 2. bécsi döntés által visszakapott terület

Mérete

43 591 km2

Lakossága

2 185 564 fő

Nemzetiségei

51.4% magyar (*), 42.1% román, németek

*: ez 1 213 216 magyart jelent a területen.

Ugyanez év (1940) decemberében a kormány örök barátsági szerződést kötött a németbarát jugoszláv kormánnyal, ám az a következő év (1941) márciusában megbukott, és egy angolbarát kormány került hatalomra. A németek felszólították Telekit, hogy az áprilisi offenzívában magyar csapatok is vegyenek részt, és mivel ez a miniszterelnök elveinek feladását jelentette volna, 1941. április 3-án öngyilkos lett. Lehet az is, hogy megölték, mert a politikai erőknek már útjában állt, ám ellent mond ezzel a tény, hogy egy búcsúlevelet hagyott hátra, melyben megerősíti, hogy a felszólításnak való engedelmeskedés lelkiismeretével összeegyeztethetetlen lett volna.

Megkezdődött a németorientáció. Teleki helyére Bárdossy László (1941-1942) került, aki segített is Németországnak Jugoszlávia megtámadásában. A magyar csapatok április 11-én lépték át a határt, majd 18-án az ellenállók letették a fegyvert. Az ország cserébe visszakapta a Délvidék egy részét és a Muraközt, ahol bár kevés volt a magyar, megkezdték a tisztogatást. Mikor a szerbek visszakapták a területeket, ugyanezt tették, csak a magyarokkal.

Jugoszlávia megtámadásakor nyert terület

Mérete

11 417 km2

Lakossága

1 025 508 fő

Nemzetiségei

36.6% magyar, 19% német, 16% szerb

1941. június 22-én a németek megtámadták a Szovjetuniót. 26-án Magyarországon sor került a kassai provokációra, aminek a körülményei ma sem tisztázottak. Egy biztos, hogy Kassát és Munkácsot gépek bombázták, ám ezek lehettek szovjetek, németek a magyarok tudta nélkül (mint Gleiwitznél és Freiburgnál) vagy akár egy német-magyar összehangolt akció is lehetett. Magyarország mindenesetre június 27-én megtámadta a Szovjetuniót. Mindössze 30 ezer katonát vetettek be, ám 1942-re ezeket is folyamatosan kivonták.

A 3. zsidótörvényt 1941. augusztus 8-án adták ki. Ez megtiltotta a zsidók és nemzsidók vegyesházasságát és házasságon kívüli kapcsolatát (fajgyalázás), ezért házasságkötés előtt kötelező orvosi vizsgálaton kellett részt venni. Decemberben az ország az Egyesült Államoknak is hadat üzent.

Mivel a németek felszólították Magyarországot, hogy vegye ki a részét a háborúból, 1942. januárjában Jány Gusztáv vezetésével létre jött a II. Magyar Hadsereg, ami 9 gyalogos és 1 páncélos hadosztályból állt. (200 ezer katona és 20 ezer munkaszolgálatos. Ez utóbbiak közé a politikailag megbízhatatlanok kerültek. Nem harcoltak, fegyvert sem kaptak, csak a kapcsolódó munkákat végezték, pl.: vasútépítés, lőárokásás. Ilyen egységben volt Rejtő Jenő is.)

1942 márciusában újabb kormányváltásra került sor; a németek moszkvai veresége Kállay Miklóst (1942-1944) juttatta hatalomra. Őt nevezték hintapolitikusnak, mert egyszerre teljesítette a német kéréseket (a II. Hadsereget keletre küldte) és kezdett fegyverszüneti tárgyalásokat az angolszászokkal. Ez utóbbi azonban nem jött be. 1942. áprilisa és júniusa között a II. Hadsereget a Don-kanyarba vezényelték. Feladatuk Voronyezsnél egy 200 km-es szakasz megszállása és a sztálingrádi csatában oldalvédként való helytállás volt. Németország teljes felszerelést és rövid bevetést ígért a magyaroknak, így csak nyári ruhákat vittek magukkal. Szeptemberig nem is volt komolyabb konfliktus. A németeket azonban bekerítették és a szovjet offenzíva január 12-én áttörte a magyar vonalakat. 1943. január 15-30 között a II. Magyar Hadsereg 147 971 embert veszítve megsemmisült.

Magyarország háborús kiadásai

Év

Kiadás (pengő)

1941

986 mll

1942

1 821 mll

1943

3 376 mll

1944

6 793 mll

Az infláció csak 1945-től gyorsult fel!

A magyar gazdaság hitelbe termelt Németországnak, így 1943 végére már 1 milliárd birodalmi márka adósságot halmoztak fel. Az állami deficit 7 milliárd pengőt tett ki.

Kenyérfejadag 1942. november 30-án

Németország

28 dkg

Magyarország

16 dkg

Magyarország búzát is szállított a németeknek!

1944 tavaszára a szovjet csapatok már a Kárpátoknál voltak, az ország fel kellett készüljön a védekezésre. Márciusban Hitler Berchtesgadenba hívta Horthyt, aki 17-én oda is ért. Hitler követelésére aláírta (március 18.) azt a kérelmet, hogy az ország védelme érdekében német csapatok vonuljanak be Magyarországra. Március 19-én az ország ellenállás nélkül került német megszállás alá.

Német nyomásra Horthy Kállayt is leváltotta, az új miniszterelnök a korábbi berlini nagykövet, Sztójay Döme (1944. március 22 – augusztus 29.), a teljhatalmú német megbízott Veesenmayer lett. Március és április közt újabb kormányrendeletek születtek a zsidóságról, akik eddig nem szenvedtek igazi károkat. Az új törvények tiltották a keresztények alkalmazását zsidó háztartásokban, kötelezővé tették a megkülönböztető jelzés (sárga dávidcsillag) viselését, megkezdték a gettók kialakítását, a zsidók kilakoltatását/kitelepítését, valamint megindult a vidéki zsidóság deportálása.

A szovjet előrenyomulás miatt 1944 tavaszán a Dnyepernél, a Kárpátok előtt megsemmisült az I. Magyar Hadsereg is, majd a német megszállás miatt megkezdődtek a szövetséges bombázások. Ettől lecsökkent a gazdaság teljesítőképessége, ami pedig az életszínvonal romlását okozta. Megerősödtek az ellenállási mozgalmak, amik eddig csak háborúellenes tüntetéseket szerveztek és 1944. májusában megalakult a kommunisták és a szociáldemokraták népfront-szerű egyesüléseként a Magyar Front. Céljuk a németek kiszorítása volt.

Miután 1944. augusztus 23-án Románia kilépett a háborúból, Horthy, aki szintén a kilépést szorgalmazta, Sztójayt leváltva Lakatos Gézát nevezte ki miniszterelnöknek. Vezetése alatt egyetlen feladatuk volt: fegyverszünetet kötni a szovjetekkel, akik szeptember 23-án már az ország határát is átlépték. A támadók két csapata a Malinovszkij vezette 2. Ukrán front és a Tolbuhin vezette 3. Ukrán front volt. Megkezdték az ország németek és nyilasok alól való felszabadítását. (Az első felszabadított város Makó volt.) Szeptember 28-án Faragho Gábor vezetésével egy tárgyalóküldöttség ment Moszkvába, hogy a fegyverszünetet megbeszéljék. Az aláírásra október 11-én került sor, két feltétel szerepelt benne: a határok az 1937. december 31-i határok lesznek, és kötelezték Magyarországot, hogy üzenjen hadat a németeknek. 1944. október 15-én Horthy rádióbeszédben jelentette be a fegyverszünet meglétét, ám naivitása Badoglioéhoz volt hasonló: a németeknek Magyarországon is voltak szövetségesei: Szálasi nyilasai. A megszállók rögtön az ő kezükbe akarták adni a hatalmat, ehhez azonban Horthy fiát elrabolták, mire 16-án a kormányzó lemondott, a hatalmat Szálasinak adta. (Horthy így 1920. március 1 – 1944. október 16. közt volt a király helyett megbízott kormányzó.) Október 17. elhagyta az országot és Portugáliába ment.

A hatalom a “nemzetvezető” Szálasi Ferenc és a nyilaskeresztesek kezébe került. Megkezdődött a terror és az általános mozgósítás. Felállították a Nyilas Számonkérő Széket, ami a hazaellenes tevékenységgel vádoltakat ítélte halálra. Létrehozták a budapesti gettót is a Nagykörút-Kiskörút – Dohány utca-Király utca közötti részen, ahol amúgy is sok zsidó élt. Megkezdték a deportálást Budapestről is.

Október-november közt a szovjeteké lett az egész Tiszántúl. November 9-én megalakították a Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságát, elnökük Bajcsy-Zsilinszky Endre lett. A bizottság célja Budapest németektől és nyilasoktól való megtisztítása volt. Erre külön irányítótestület alakult. A katonai vezető Kiss János altábornagy lett. Még november 22-én letartóztatták őket és a Számonkérő Szék december 8-án többségüket kivégezte. A kormány a szovjet fenyegetettség miatt Sopronba költözött. Bajcsy-Zsilinszkyt december 25-én végezték ki. A szovjet csapatok a Duna vonalát is átlépték, majd december folyamán a Margit-vonalat (Balaton – Csepel-sziget) is áttörték. 1944. december 26-án körbezárták Budapestet. A városban bennrekedt mintegy 180 ezer magyar és német katona, a deportálás elakadt, megkezdődött a leningrádi és sztálingrádi után leghosszabb ostrom. A két parlamenthez Osztapenko (Buda) és Steinmetz (Pest) vezetésével jött szovjet tárgyalóküldöttség.

Pestet január 18-án, Budát február 13-án szabadították fel a német megszállás alól. Április 1-10 között az egész ország a szovjeteké lett.

Rewritten by Asbót Márton 1999.