KÖZÉPKOR

 

 

LÍRA

DRÁMA

EPIKA

VALLÁSI, EGYHÁZI, SZAKRÁLIS

HIMNUSZ (PSALMUS)

MISZTÉRIUM, MORALITÁS

LEGENDA, PÉLDÁZAT

VILÁGI, PROFÁN

TRUBADÚR-LÍRA, VÁGÁNSDALOK

VÁSÁRI KOMÉDIA (COMMEDIA DELL ARTE)

LOVAGREGÉNY, VITÉZI EPOSZOK, HŐSI EPOSZOK

 

A középkor négy fő figurája: SZENT, LOVAG, GRÓF, SZAJHA

 

Egyházi költészet

 

A szent

 

A legendák alapja a keresztényüldözések idején vezetett akták voltak.

A szentek életéről szóló epikai művet melynek célja a példa és a buzdítás volt legendának nevezzük. Egyben ezek a legendák tekinthetők a világi próza bölcsőjeként is, csírájában megtalálható a legendákban a novella, a mese, a lélektani vagy történeti leírás, az anekdota, az életrajz stb.

A szent jelképes alakja ihlette a példázatot és a himnuszt is. A példázat erkölcsi tanítással bír, hőse nem egy konkrét megfogható hős, hanem az egész emberiséget reprezentáló "akárki".

A példázat és a moralitás tehát hasonlóan az erkölcsi, morális nevelést célozza, ám a példázat történetet mesél el, tehát epikai műfaj, addig a moralitás a drámához tartozik, ugyanis akciókon és dikciókon keresztül mondja el történetét.

A legszebb példázatot mégis az újszövetségben olvashatjuk, Jézus példázatokban fejti ki az isteni igazságot, melyet aztán mindig meg is fejtett.

A modern irodalomban a parabola műfaj hasonlóan jelképes történetet takar, ám itt hiányzik a megfejtés.

 

Himnuszköltészet

A himnusz a nagy-középkor leginkább reprezentatív műfaja, már nem időmértékes, mint az antik költészet, hanem rímes, hangsúlyos.

A himnusz szerkezetére jellemző, hogy igen gyakran megszólítja a transzcendens hatalmat, Isten tetteit egy-egy epikus részlet mesélheti el, igen gyakran fohászt, könyörgést tartalmaz és sajátos alműfajai vannak.

 

Szent Ágoston - Vallomások

 

A szent alakja köré csoportosítható szakrális epikához tartozó regény Szent Ágoston Vallomások című műve.

Aurelius Augustinus (354-ben a numídiai Thageste városban született) apja pogány volt. Anyja, Mónika keresztény asszony (később szentté avatják), s vele sokat foglalkozik művében. Először retorikát (szónoklattan) tanít Karthágóban és Rómában, majd Milánóban Szent Ambrus beszédeit hallgatja és itt már elvileg megtér, ám érzelmeiben még ingadozik. 386-ban tér meg, majd egyre fontosabb egyházi tisztségeket tölt be: 391-től Kelet-Afrikában térít, majd 396-tól 430-ig Hippo püspöke.

A Confessiones (Vallomások) határkő az irodalomban és nagyon fontos pillanata a keresztény művészetnek.

Az első vallomásos önéletírás, pszichológiai önéletrajz, belülről látott lélekleírás.

Szent Ágoston vallomásaiban megteremti a pszichologikus önéletrajz műfaját, ő az első modern gyónó, vallomástevő az irodalomban (stílus christianus). Belülről látott lélekrajz, melyben a filozófiai Érosz felváltja a testi vágyakat. Az antik platóni gondolat tér vissza itt, csak nem az ideák világa felé vágyódik a lélek, hanem a tökéletes egyisten felé. A Vallomások 2. és 3. könyvében Ágoston arról elmélkedik, hogy hogyan lehet a világ rossz, ha Isten jó és mindenható. Válasza: az ember látja és ismeri a jót, mégis a rosszat követi, mert megromlott az emberi akarat.

 

Pierre Abélard (1079-1142)

 

Szombatesti himnusz

A mű jellegzetesen két pólusú és érzékelteti a középkori ember végletes, szélsőséges polaritásokban megnyilvánuló lélek- és gondolatvilágát.

A mű alaphelyzete elragadott, áhítattal teli, érzelmektől túlcsorduló lírai kezdet, melyben a szombat "az ég örök dicsőségének" evilági jelképe

A középkori ember vallásos rajongása, misztikus hite mindent ami az életben érték, a mennyországba teszi át. Ószövetségi utalásokkal jeleníti meg az evilági nyomorúság és az udvari királyi palotának elképzelt túlvilági boldogságot.

 

Assisi Szent Ferenc - Naphimnusz

 

E himnusz az első a világirodalomban (a keresztényen belül), amely a panteizmust, a panteisztikus világnézetet, azaz a természetisten-elvűséget hirdeti. A mű lényege, hogy az ember egy a természettel (misztikusan), hiszen minden ami a világon van Isten teremtménye.

 

Naphimnusz

A mű alaphelyzete: Istenhez szóló patetikus (szenvedélyes) fohász. A költői magatartás a természet jelenségeinek, a bolygóknak, a csillagoknak és nem utolsó sorban a testi halálnak a felmagasztosítása, mitikussá tétele. Ezek közül is a nap, mint az isteni jelkép, már az ősi kultúrákban is megjelent és a monoteisztikus kereszténységben is isten szimbólumává lett. A testi halált, az élet természetes velejárójának tekinti, majd a mű megoldásában a költői üzenetben megfogalmazódik a középkori ember sajátos világképe: a földi szenvedést elviselők, tiszta keresztény életet élők a túlvilágon boldogságot nyernek.

 

Világi költészet

 

Lovag-líra (minesänger költészet)

 

Walter von der Vogelweide (1170-1230)

 

A 12-13. századi udvari költészetből emelkedik ki sajátos arculatával, népdalszerűen könnyed eleven hangjával. A trubadúr és minesänger költészet nőkultuszában a távolság a legjellemzőbb: vagyis a hölgy elérhetetlen, előkelő, magas rangú férjes asszony lehet csak, akinek vonzereje éppen az elérhetetlensége. Vogelweide az első, akinél a szerelmi élmény viszonzott és akinek legnagyobb merészsége, hogy egyik leghíresebb művében egy fiatal lány meséli el erotikus kalandját.

 

Ó jaj, hogy eltűnt minden...

A líra műfaja elégia (értékvesztés folyamata)

Schiller, német költő, gondolkodó, filozófus szerint az elégia alaphelyzete: a valóság és a vágyott, harmonikus, boldog, elképzelt létezés különbsége.

3 szférában játszódik az emberi létezés:

1., ifjúság, egyéni lét

2., társadalmi és történelmi változások

3., világegyetem

Költői magatartás: az elégikus fájdalom hangja (jaj).

A középkori ember szélsőséges, kettős világnézetéből fakad, nincsenek árnyalatok, csak nagyon pozitív és csak nagyon negatív érzéseket ismer a középkori ember.

 

Dante Alighieri (1265-1321)

Ő a nagy összefoglaló, aki először mer olasz nyelven írni a "dolce stíl nuovo" hangján szólal meg (édes új stílus; a középkor egyetemes nyelve a latin és a nemzeti nyelvek áttörését az újjászületés, a reneszánsz hozza meg, ebben is egyszerre jelenti Dante a betetőzést, valaminek a beteljesülését, a végét és a kezdetét).

Eredetileg Firenzében két párt uralkodott a guelfek és a ghibellinek. A guelfek a polgárság és kisnemesség tagjaiból álltak, a ghibellinek pedig a feudális nemesség tagjaiból. A ghibellineket legyőzik a guelfek és ekkor két pártra szakadnak, az egyikük VIII. Bonifác a pápa, a másiknak a német-római császár segítségét kívánták megnyerni.

Dante pártjának győzelme után gyors politikai karriert fut be, a százak tanácsának tagja, majd prior. 1301-ben Dante tárgyalt a pápával, a fekete guelfek államcsínyt hajtottak végre ezalatt, Dante ellen távollétében koncepciós pert indítottak.

Dante 1294-ben megírta a lírai költeményekből és az ezt értelmező prózai részletekből álló Új életet (Vita Nuova), melynek múzsája Beatrice volt.

Dante életének meghatározó élménye az Új élet múzsája, Beatrice iránti szerelme. Ebben az élményben sajátosan keveredik a középkori trubadúrok eszményi szerelme és a szerelem reneszánsz elemei.

Dante 1304 és 1307 között írta a Vendégséget, mely hasonlít Platón Lakomájához (filozófiai mű), kerete egy valódi esemény. 1310-ben pedig a Monarchia című művet írta meg, amely szintén egy filozófiai mű és ezen belül állambölcsészet. Ebben a műben Dante leírja, hogy szerinte milyen államforma lenne a legalkalmasabb Itáliában.

 

Isteni színjáték (1307-1320)

A mű címe eredetileg Commedia. Azért adta Dante ezt a címet művének, mert az ő korában ami rosszul kezdődik, de jó véget ér megérdemli ezt a nevet. Ám igazából ez a mű verses elbeszélő műfaj és miután Dante az egész emberiséget képviseli túlvilági utazása során, műve világköltemény. (Politikai-vallási regény (Croce) és katholikosz, vagyis egyetemes.)

Az elbeszélés lényege szerint egy utazást dolgoz föl, amely három értelemben is igaz: 1.: szó szerint bejárja Dante a Pokol, Purgatórium, Paradicsom világát; 2.: politikai utazásnak is tekinthető mindez; 3.: vallási igazságkeresésének útja, vagyis a lélek útja, utazása az isten felé.

A hármas szám misztikus jelentősége végigvonul a művön. Három Canticából (nagy rész) áll: Pokol, Purgatórium és Paradicsom.

Három jelképes állattal találkozik a lírai alany útja során: a párduccal (gyönyör), az oroszlánnal (gőg, erőszak) és a farkassal (kapzsiság). E találkozás 1300 Nagycsütörtök éjjelén történik.

Minden cantica 33 énekből áll, plusz egyből (bevezetés). Minden versszak tercina (3 soros, láncrímes). Amíg a Pokol plasztikus (plasztika=dombormű), a Purgatórium festői, a Mennyország zenei.

A misztikus utazás menete: Vergilius, akit Beatrice küldött, hogy vezesse Dantét, végig vezeti az "utazót" a Pokol bugyrain, eljutnak a sátán, a Dis pontjáig, majd kijutván a föld túlsó oldalán a Purgatóriumba jutunk, itt veszi át Beatrice a vezetést, majd vele száll a hős a Paradicsom egyre fényesebb és tágasabb egeibe és a Kristályég határán túl meglátja a Háromszemélyű Egy Istent, itt újra találkozunk a misztikus hármassággal, vagyis Isten három lényeget egymagában jelenít meg (Atya, Fiú, Szent-lélek).

A szerelem szerepe az Isteni színjátékban: Dante a provance-i trubadúr líra itáliai folytatója.

Ám ezt a trubadúr lírát értelemmel töltötte meg a firenzei édes stílus: ezt hívják inteletto di amore szerelemnek. Beatrice és Dante a középkor transzcendens érzékét örök érvényű jelképként élik meg; ennek jele az is, hogy Dante Beatrice halála után a filozófia felé fordul, ám a filozófiában is a Beatricéhez vezető utat keresi.

Az Isteni Színjáték első énekében a sötét erdőben egy létösszegző, önmagába néző, a jó utat kereső hős elindul, hogy konkrét és jelképes utazását megtegye. Utal válságának okaira, majd találkozik mesterével, Vergiliusszal.

 

Villon

Villon születési éve 1431, Párizs, és feltételezett, de egyáltalán nem biztos halálozási éve 1463. Valószínűsíthető eredeti neve: Franç ois Montcorbier. Annyit tudunk még biztosan életéről, hogy a Sorbonne-on tanult, ott 1449-ben doktori fokozatot kap, 1460-ban börtönbe kerül, ahonnan a következő évben szabadul, valószínűleg egy herceg segítségével. 1463-ig követhető élete. A Nagy testamentumot 1461-ben fejezi be, ez élete fő műve.

Ének amelyben Villon bocsánatot kér mindenkitől

Az alaphelyzetben a lírai alany felvonultatja a késő-középkor jellegzetes alakjait: a papokat, a szerzeteseket, az apácákat, az arisztokráciát illetve az ehhez dörgölőző "cifra" nőket. A következő szerkezeti egységben az alvilág figurái vonulnak föl: szajhák, vásári mulattatók, bűnözők stb. A mű megoldásaként gúnyos, ironikus képet ad a késő-feudális társadalom hatalmasairól és a bocsánatkérés álarcában átkot mond rájuk.

Villon igen sok művében jelenik meg az elégikus fájdalom, az idő múlásának, a halál közeledtének irtózata hasonlóan Anakreón, Catullus és elsősorban Vogelweide művéhez (pl.: A szép fegyverkovácsné balladája).

A ballada Villonnál műforma, és nem keverendő össze a ballada műfaji kategóriájával. Ebben a felosztásban a ballada , mint műfaj az epikához tartozik. Eredetileg provanszál (provance-i) kifejezés a ballada. Az egyszerű ballada négy versszakos, a kettős ballada hat.