A NÉMET KLASSZIKA

 

A francia klasszicizmus a világ, ill. Európa más országaira is hatással van, Németországban klasszikának nevezik azt a művészeti stílust, amelynek két legnagyobb alakja Goethe és Schiller, és amelyben megfogalmazódik egy új világkép.

 

 1. Goethe

 

Goethe életrajza

 1. 1749-ben Frankfurtban született, édesapja jómódú polgár, műkedvelő, irodalomszerető ember. Életének első fontos fordulata 1770-ben éri: Strassburgban megismerkedik Herderrel és a Sturm und Drang ifjainak mozgalmával. E mozgalom a szentimentális új művészeti stílus jegyében lázad a feudális erkölcsök, a szerelmet, érzékenységet, szabad párválasztást elnyomó konvenciókkal (megszokásokkal) szemben, és a szenvedély, szerelem és a szív jogát képviseli, bizonyos szempontból szembeáll a klasszicizmus merev racionalizmusával.

(Herder jelentősége: A népművészet fontosságát, művészeti jelentőségét hangsúlyozó, történelmi jóslatáról is ismert német filozófus.)

Első szerelme Friderike von Brion, akivel hiába él boldog időket úgy érzi el kell hagynia, nem szűkítheti le életét egy polgári középszerű boldogságra.

 1. 1772: Wetzlar. Még erősebben hat rá ekkor a szentimentalizmus, és megírja a szentimentalizmus legnagyobb levélregényét: Az ifjú Werther szenvedéseit. Az embernek lelke van .

Wetzlarban beleszeret egyik barátja menyasszonyába, Charlotte Buffba.

 

Werther nem azért hal meg, mert szerelme visszautasítja, hanem mert egyesülni akar a mitikus természettel.

A szentimentalisták titkos világszövetségét fedezi fel, hogy a lélek nem csak halhatatlan, hanem érdekes és élvezetes is, úgy lehet ápolni, ösztönözni, mint egy virágot, az embernek foglalkozása lehet, hogy lelke van (Szerb Antal).

1775: Karl Agust herceg a weimari udvarba hívja a híres írót, aki először kamarai elnök, majd mindenható miniszter lesz Weimarban. Politikai karrierje töretlen, s egy újabb szerelem várja az immár érett férfit, Frau von Stein (Stein-né (?)) a hölgy.

1786: Itália, ahol mindenféle szempontból fordulat áll be életébe, művészete a klasszikus ég alatt klasszikussá válik.

 

Winckelmann (1717–1768) német filozófus a görög szobrok harmóniáját, nyugodt, kiegyensúlyozott szépségét feltételezve az antik kor lényegét a szépségben, a mozdulatlan, nyugodt harmóniában látja.

Winckelmann a görögségben tehát csak a harmóniát látta, Lessing a Laokoon-szoborcsoportot vizsgálva már észreveszi a diszharmonikus bemutatást is, majd Nietzsche a XIX. század végén a dionüszoszi elv fontosságára hívja fel a figyelmet, de Goethe mindezt megérezve az itt írt drámájában (Iphegenia Taurisban) a vad erők és a harmónia harcát mutatja be. Csak az szabadulhat ezektől a sötét erőktől, aki legyőzi önmagát. Legközelebbi barátja Schiller lesz, az egyetlen, akit közel enged magához és közösen is alkotnak.

 

 

Faust

 

E művön hatvan éven keresztül dolgozott, 1773-ban már vannak nyomaink – említi, 1774-ben részletei jelennek meg és 75–76-ban elkészül az Ős-Faust.

A Faust-legenda őse: a középkorban jelenik meg az a mitikus figura, aki emberi kíváncsiság által hajtva nem elégszik meg a korlátolt tudással, eladja lelkét az ördögnek, hogy mindent birtokolhasson. A reformáció irodalmában újra fontos figura lesz Faust, még mindig negatív figuraként, majd Marlowe művében egyre több pozitív vonást mutat, hogy Goethe-nél az európai ember legcsodálatosabb jelképévé legyen.

 

A Faust műfaja: Emberiségdráma vagy világköltemény, amely először Dante Isteni színjátékában öltött testet, s melyben a hős az egész emberiséget reprezentálja. Tassó: Megszabadított Jeruzsálem, Milton: Elveszett paradicsom, Byron: Káil, illetve Manfraid, illetve Madách Imre: Az ember tragédiája tartoznak még ebbe a műfajba. Műfaja nem egyértelmű: drámai költemény, vagy lírai dráma. Az ilyen műveket könyvdrámának is szokás nevezni. Szemben a kifejezetten színpadra szánt közönséget és előadást feltételező darabokkal, e mű elsősorban olvasásra szánt alkotás.

 

Faust alakja: A mű főhőse létező személy volt, annyit tudunk róla, hogy 1540-ben halt meg, tudós, gondolkodó feltehetőleg alkímiával is foglalkozó német doktor, aki a Rajna partján egy városban halt meg. A reformáció fölkapja ezt a témát és az ördöggel kötött szövetség gondolatát bűnösnek ítéli

 

Goethe forrásai:

 1. Középkori népkönyvek;
 2. Az ördöggel cimboráló alkimista reformációbeli írott források;
 3. Marlowe Faustja;
 4. Goethe először 1772-ben foglalkozik vele, erre három évre született az Ős-Faust, mely a Margaréta-történetet foglalja magában;
 5. A végső, ennél jóval bővebb két részből álló dráma első része 1808-ra, második része 1831-re készül el.

 

Az emberi létezés végső kérdéseit két elv egymással szembeni harcára vonatkoztatja, Faust a tudásvágy, a kíváncsiság, a mindig új utakra törő emberi akarat és vágy, Mefisztó pedig a szkepszis (kétely) és a relativizmus szelleme (minden érték viszonylagos, megkérdőjelezhető).

 

A mű kerete egy fogadás. Már a Jób könyvében is találkozunk ezzel a motívummal: Isten és az ördög között fogadás köttetik az ember lelkéért, ha a Sátán győz, az ember , vagyis Faust a pokolé lesz, ha Isten, akkor a mennyországé.

A mű alaphelyzete második vonulatában a mágikus varázslattal kísérletező doktor rádöbben élete hiábavalóságára, öngyilkossági szándékából az esti misére szólító harangszó téríti vissza, majd a Mefisztóval kötött szerződés előzményeként a húsvéti séta következik.

 

Az Auerbach-pince Lipcsében a durva, alpári, nemtelen (,dicstelen) örömök színtere.

 

A Margit-szerelem állomásai

 1. A találkozás – Margit elutasítja Faust ajánlatát
 2. Este – A kis leányszoba láttán Faustban felébred a polgári család intim menedéke, tiszta idillje, tisztességes biztonsága iránti vágy.
 3. Sétány – Faust már őrülten szerelmes. Mefisztó egyre vadabbul próbál ellenkezni az őszinte szerelem ellen.
 4. A szomszédasszony háza – Márta Margit ellenképe, a kerítő, a pénzre és érzéki vágyakra éhes, akár az ördöggel is frigyre lépne, ha önző érdeke úgy kívánja. A két asszony portréja még erőteljesebben kirajzolódik.
 5. Utca – Faust és Mefisztó tele tervekkel lépnek Gitta (Margit) szobájába. A szerelem Mefisztói kétségekbe van ásva.
 6. Kert – Itt sétál Faust és Margit és Márta Mefisztóval. Párhuzamos jelenet: harmonikus szerelem és diszharmonikus szerelem (nincs harmónia diszharmónia nélkül).
 7. Kerti kunyhó – a szerelem beteljesülése.
 8. Erdő és barlang – Faust első kétségbe esése, védekezik az ördögi kísértés ellen, mégis enged a csábításnak.
 9. Margit szobája – A szerelmes és egyben kétségbeesett ének.
 10. Márta kertje – Előre megsejtett vég, prófécia; a szerelem a halál. Legfontosabb hozadéka: Margit felismeri Mefisztóban az ördögöt, a tisztaság megérzi, hogy a közelében a rossz . Faust is hisz, de nem a dogmatikus hit az övé, hanem a panteizmus, tehát Istent a természetben keresi. Faust itt adja át az üveget.
 11. A kútnál – A vég jövendölése: Erzsi (Liza) elmeséli, hogy Bori (Boriska) fiúkkal járkált, s pórul járt. Margit egy ideig védte, s a fiút hibáztatta (azt akarja, hogy Faust feleségül vegye).
 12. Toronyfal – Ima a Szűzanyához. Az éjszakai találkozás megelőlegezése.
 13. Éjszaka – Bálint hazatér a katonaságból, az anya már halott. Bálint igazságot akar tenni, s ez lesz a veszte.
 14. Dóm – Margit szenvedéseinek egy következő fázisa. Margit lelkiismerete kivetítődik. A hármas gyilkosság előrejelzése. Margit nem tudta, hogy az anyjának mérget adott, nem tudta, hogy Bálint megtudja félrelépését.
 15. Boszorkányszombat – sok néphiti elem, trágár, erotikus, obszcén utalások. Az európai és antik népek népi motívumai találhatók meg, melyekben a gonosszal kapcsolatos utalások vannak. Faust majdnem beleesik a vad erotikus táncba, az animális, erotikus gondolatok örömébe. A tánc közben megpillant egy halvány lányt, akiben Margitot véli felismerni Faust és ez menti meg a haláltánctól, ugyanakkor Faust mondja ki Margit ítéletét.
 16. Intermezzo: Oberon–Titánia betét.
 17. Borús nap, mező – Faust és Mefisztó itt prózában társalog, már nem bírnak versben beszélni. Faust megdorgálja Mefisztót, mert nem szólt neki Margitról.

 

Faust II.

A Faust második részében a német császári udvarban találja magát a hős, ahol politikai karriert fut be, majd az antik mítoszok világába kalandozik. Beleszeret Helénába, akit a varázstükörben először megpillantott. Gyermekük is születik: Euphorion, aki a költészet és a szabadság jelképe és a XIX. század nagy angol költő, Byron adja a mintát, illetve a mitológiai Ikarosz. Ugyanis Euphorion szárnyalásában túl közel merészkedik a naphoz és lezuhan. Heléna ekkor bánatában elhagyja Faustot, s visszatér a mítoszok világába. Ekkor a hős visszatér a mába , a közboldogságért, mások javáért, a többi emberért akar élni. Egy tengerparti mocsaras birtokot akar lecsapolni, gátakat épít, időközben egyre öregebb, megvakul, de a küzdést, a közjóért való tettet nem adja föl, s még az utolsó pillanatában is lelki szemei előtt látja, hogyan épülnek fel eleven, nyüzsgő városok a mocsarak helyén.

 

II. Schiller

Drámái: