Az ókor orvostudománya

 

 

Történetének kezdete messze az őstörténeti ismeretlenségbe nyúlik vissza. Valószínű, hogy a betegek ösztönös gyógyulni, illetve társaik gyógyítani akarásából fejlődött ki. Erre a mai primitív népek orvoslásából és a népies gyógymódokból is következtethetünk, bár ezekben manapság már igen sok a hivatásos gyógymódokból beszivárgott elem.

A gyógyítás igen hamar két részre oszlott, a sebészetre (chirurgia).és a belgyógyászatra (medicina), de már voltak szemészek, szülészek is. A korai fejlett iskolák és vezetőik hírneve később elhomályosodott, eltorzult és a babonákban így mitikus, csodatevő, gyógyító istenségekként tűnnek föl. Ilyen volt az egyiptomi Thot és Imhotep és az ógörög Aszklepiosz és lányai, Hügeia és Panakeia. Az uralkodó osztályok, főleg a papság később igyekeztek maguknak kisajátítani az orvostudományt (főleg a belgyógyászatot), és abba természetfeletti, mágikus és animisztikus elemeket vittek. A betegségeket eszerint tisztátalan lelkek, ördögök és boszorkányok okozzák rontással, vagy egyenesen (valamelyik) Isten sújtja vele az áldozatát. Ebből tehát szükségszerűen következett, hogy a pap a leghivatottabb orvos, aki fáradságáért cserébe önkéntes adományokat kért, és elvárta, hogy a páciens fogadalmat tegyen hálaajándékra a “felsőbb hatalmak” számára. Ez a fogadalmi (ex voto) szobrocska vagy dombormű általában a beteg testrészt ábrázolta, vagy a csodálatos gyógyulást írta le. Ezen táblák feltűnő elhelyezése a hely “reklámja” volt. Nagyon jó példa erre a csíksomlyói zarándoktemplom, mert szobrok is és táblák is vannak százával. Mindemellett voltak olyanok is, akik nem voltak ugyan papok, de szintén gyógyítással foglalkoztak és kialakultak a magániskolák is.

A sumer kultúra csaknem elpusztíthatatlan írásműveiben, az agyagtáblákban rengeteg orvosi vonatkozású dolgot hagyott az utókorra, bár ebben a térségben az igen fejlett csillagászat hatásaként a betegségek prognózisát is a csillagok állásából akarták kiolvasni. Figyelembe vették az álmokat (különösen a templomban álmodottakat), látomásokat, számok véletlen összetalálkozásának mágikus jelentősségét, az áldozati állatok belső szerveiben található jeleket, stb. Már tudták, hogy hogyan lehet védekezni a fertőző lepra ellen (izolálás) és Hammurabi babiloni király híres törvényoszlopán megfogalmazza az orvosi felelősséget és rendtartást (mennyit kérhet egy beavatkozásért) is.

Egyiptomban igen jó makroszkópos (szemmel megfigyelés) ismereteik voltak. Hérodotosz szerint sok orvos volt Egyiptomban és azok közül is sok volt a specialista (pl. szemész). Maga a kémia szó is egyiptomi eredetű, hisz az országot az ottaniak Kéminek nevezték. Fontos tárgyi emlék az Ebers-papyrus, mert kb. 900 recept van rajta a különböző betegségek gyógyítására. Ezek a hatóanyag mellett tartalmaztak semleges vivőanyagot és ízesítőanyagot is.

Nagyon fejlett volt az ókori Kína és India orvoslása is és nagyjából ugyanez volt a helyzet a kor többi államában is.

Görögországban is ez volt a helyzet kb. i.e. 600-ig, de a világosságot kereső görög szellem áttört a ködön és a vallásos külsőségeket megtartó köntös mögött komoly természettudományos gyógyítás fejlődött ki. A kultusztemplomok is elkezdték levetni a külsőségeket és orvosi iskolákká alakultak. Ilyenek voltak Pergamon, Rhodos és Kosz városaiban is, ahol behatóan tanulmányozták a régi keleti népek, különösen Egyiptom gyógyítási módjait is. Kialakult a materialista természet- és orvostudomány, mely majd kétezer éven át felülmúlhatatlan volt. Leghatalmasabb alkotása a Corpus Hippocraticum, a hippokrateszi könyvek. Hippokratesz maga Kosz városában élt i.e. 460-377 között és bizonytalan, hogy e könyvek közül melyiknek ő, melyiknek elődei és melyiknek utódai az írója. Az is lehet, hogy az évszázadok során a másolók változtattak meg valamit rajta. A ránk maradtak az i.e. 300-ban, Alexandriában készült másolatok. Lényegében ezek összefoglaló tankönyvek, amik Hippokratesz és iskolája által ismert és helyesnek tartott orvosi tudást foglalják össze. Ezek szerint a fejlődéshez pontos megfigyelések és kísérletek szükségesek, amiknek eredményeit fel kell jegyezni. Fejlettek voltak fizikális vizsgáló módszereik, alkalmazták a hallgatódzást és a kopogtatást is. Azt tartották, hogy a betegségeket a testnedvek keveredése okozza. Fejlett volt a fejlett belgyógyászat mellett a sebészet is. A legismertebb e könyvekből mégis a magas etikai szellem, ami a hippokrateszi esküben csúcsosodik ki. Már Hippokratesz korában is, de főleg később előkerültek az ún. dogmatikus orvosok. Ilyen volt Hippokratesz egyik rokona, Polübosz, aki a négy őselemmel párhuzamosan kifejtette, hogy négy testnedv van a szervezetben, amelyek aránya szabja meg az ember alaptermészetét (phlegmatikus, melancholikus, cholerikus és sanguinikus).

Ahogy a görögöknél kezdett hanyatlani a tudomány, úgy lendült fel Alexandria, Itália és Szicília görög gyarmatvárosaiban az orvoslás. VI. Mithridates pontusi királytól származik például az a megfigyelés, miszerint bizonyos mérgek ellen ellenállóvá lehet válni, ha egyre növekvő dózisban szedi az ember. Ez vezetett a mithridaticum nevű minden méreg és rontás ellen védő gyógyszerhez, ami hírnevét a 18. századig megtartotta.

A római orvostudomány kezdetben a görögre támaszkodott, majd mindenhonnan begyűjtötte az ismereteket, bár legnagyobb orvosai mind görög származásúak voltak. Fontos a porus-tan, mely Demokritosz atomisztikus filozófiájára épült (szervezetet alkotó elemi részecskék), Aszklépiosz tana, mely szerint a természet nem gyógyít, az orvosnak kell azonnal beavatkoznia és Celsus összefoglaló munkája. Az emberi holttest boncolása egyre inkább tiltott cselekedetnek számított, ezért igen sok téves következtetés származott az állatok boncolása miatt. Az utolsó nagy görög-római orvos Galenus volt, aki könyveiben ismét rendszerbe foglalta az orvostudományt.

 

 

A középkor orvostudománya

 

A korszak elején a materiális természettudományok háttérbe szorultak, a régi ismeretek csak a katolikus egyház világnézetén át érvényesülhettek. Ezek nagyját azonban az egyház, mint tanaival ellenkezőt és veszélyeset elvetette.

Az iszlám és a kereszténység szinte versenyezve pusztította a pogány szellem mindennemű dokumentumát. 620-ban Omar felégette az alexandriai könyvtárban mindazt, ami a korábbi keresztény pusztítások után megmaradt. (Ha a Koránnal megegyezik, akkor fölösleges, ha pedig azzal ellenkezik, akkor káros, tehát mindenképpen el kell pusztítani.)

Szerencsére a Közel-Keleten már sok orvos működött, akik Bizáncból menekültek el (politika, vallás). A nestorianus görög orvosok Suzában (Perzsia) alapítottak iskolát 490 körül. Ez volt az Academia Hippocratica, ami az arab világ felé közvetítette a görög orvostudományt. A kalifátusok kisebb egységekre való bomlása is elősegítette a versengés során a szabadabb szellem megerősödését.

Fontos hírességek voltak: Rhazes Avverhoes (mindent összegyűjtött a saját koráig), Avicenna (Abu Ali Ibn Sina (980-1037), ötkötetes Kánon: 500 évig “törvénykönyv”) és Ibn An Nafis (1288: kisvérkör, tüdövénák vért, nem levegőt szállítanak).

Spanyolországban több mór főiskola is alapult, amik a későbbi egyetemek elődei voltak. Az oktatás nagyrészt elméleti volt, és Hippokratészt félremagyarázva orvoshoz méltatlannak tartották a sebészetet. Aki tehát nem belgyógyászként működött, hanem sebész volt, az csak mesterembernek számított, és ők céhekbe tömörültek. A virágkor (7-13. sz.) oktatásának alapjait Hippokratész, Galenus és a nagy arab orvosok munkái adták. Ezekben az iskolákban nevelkedett Mose Ben Maimon (Maimonidész), aki korát megelőzve felismerte a testi és a lelki betegségek összefüggését.

Európa más részein ezalatt a természettudományok helyét a babona vette át. Elítélték az emberi testtel való foglalkozást, a gyógyászat ráimádkozásban, szentekhez való könyörgésben és kézrátételes gyógyításban csúcsosodott ki. A betegek a csodákban keresték a gyógyulást. A korszellemmel senki sem mert ellenkezni. A babonák természetesen már korábban is megvoltak, most csak a nevek és a ceremóniák változtak meg. A templomban elalvó betegeknek már nem Askepios, hanem Szt. Kozma vagy Szt. Damján jelent meg. Ők állítólag láb-transzplantációt végeztek sikerrel. A legenda szerint egy fehér elroncsolt végtagját egy frissen eltemetett móréval pótolták sikeresen. Újra megjelentek az ex voto-táblácskák, a betegségek védőszenteket kaptak. Egyre nagyobb számban jelentek meg a csodatevő képek és szobrok köré kialakult zarándokhelyek.

Ilyenné vált az itáliai Salerno városa is. Itt békésen élt együtt az arab világ, a görög-római és a bencés műveltség. Megalakult a Collegium Hippocraticum, és a város a 11-12. században már orvosváros, civitas hippocratica volt. Újat nem hozott, de betörhetett a keresztény Európába a materialista természettudonányos szellem. Az ott kialakult gyógyítási módszertan (Regimen Sanitatis Salernitatum) az újkor gyógyítási módszertanának összefoglalt alapja volt. A normannok, miután 1071-ben elfoglalták Sziciliát, majd Salernot, a tudást magukkal vitték hódításaik területére. 1088-ban alapult a csak később fontossá váló bolognai universitas.

A másik kapu a délfrancia Montpellier volt. A kutatók célja az örök fiatalságot adó és a mindent arannyá változtató bölcsek köve és a minden betegséget gyógyító panacea megtalálása volt. Érthető tehát, hogy az olyanok, mint pl. Roger Bacon, aki az hirdette, hogy a kísérleti tudomány minden más tudománynál nagyobb, és hogy dogmák helyett csak a tények számítanak, életének nagy részét börtönben töltötte.

A 12-14. században a szellemi virágzással esik egy időbe az orvostudomány új iskoláinak megalapítása. Ezek a tudományegyetemek.

A járványokkal szemben azonban az orvosok tehetetlenek. A lepra egész Európára szétterjedt, gyakori volt a dögvész, a esős években Szt. Antal tüze pusztított (rossz táplálkozás). A védőszentekbe vetett hit megingott, de a feltűnő reneszánsz az orvostudományban is újat hozott.

Egyre hangosabbak lettek a kétségeskedők, az új utakat keresők. 1495-től új talány előtt álltak az orvosok: Nápoly meghódításával VIII. Károly spanyol katonái behozták a “francia betegséget”, amelynek terjedését szintén nem tudták meggátolni.

A középkori orvostudomány tehát úgy jellemezhető leginkább, hogy a kor úttörő orvasai nem elődeiket, hanem Hippokratészt és a görög tudományokat nevezték tanítómesterüknek.

 

 

 

Written by Asbót Márton

Felhasznált irodalom: Petrányi-Magyar A belgyógyászat története